Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đoàn giám sát gồm 18 thành viên, do ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát cũng mời đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 – 2022 trên phạm vi cả nước (từ thời điểm Nghị quyết số 88/2014/QH13 có hiệu lực thi hành).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
UBTV Quốc hội sẽ giám sát về đổi mới Chương trình sách giáo khoa (Ảnh minh họa)

Đối tượng giám sát là Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội; kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2023 về kết quả giám sát; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

 

H.L
https://laodongthudo.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-thanh-lap-doan-giam-sat-ve-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-giao-duc-pho-thong-145348.html