Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên

Thảo luận chuyên đề 3 về “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”, tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân An cho rằng, văn hóa đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên.

Theo ông Trịnh Xuân An, đa dạng văn hoá là nền tảng quan trọng cho sự thúc đẩy văn hóa trong phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.
Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên
Đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân An phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các quốc gia cần tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hoá, tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau, chia sẻ thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung. Đồng thời, tôn trọng các quốc gia, hợp tác với các quốc gia để cùng nhau thúc đẩy đa dạng văn hoá thay vì gây ra xung đột, mâu thuẫn trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay…

Ông Trịnh Xuân An cho rằng, ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá. Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hoá mới như nghệ thuật số, nghệ thuật truyền thông; văn hóa đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên.

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hoá, ông An cho rằng cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên. Các nghị viện cần đóng góp vai trò chính trong việc xây dựng các chính sách quản trị; các nhà hoạch định chính sách cần có những nguyên tắc đa dạng văn hoá tổng quan, đưa những nguyên tắc này vào những chính sách và hoạt động hợp tác của thanh niên.

Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên
Quang cảnh phiên thảo luận chuyên đề 3 về “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”

Thống nhất quan điểm, Đại biểu Quốc hội Việt Nam Bùi Hoài Sơn cho biết, tại Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa 2001, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) khẳng định: Đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại, cần thiết đối với nhân loại như đa dạng sinh học đối với tự nhiên, là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo.

Bên cạnh đó, đa dạng văn hóa có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, nâng cao vai trò và địa vị của phụ nữ trong xã hội, tạo sự gắn kết, hòa hợp xã hội, vì vậy cần lồng ghép đa dạng văn hóa như một yếu tố có tính chiến lược vào các chính sách phát triển quốc gia và quốc tế, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc…

Theo ông Bùi Hoài Sơn, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đều chung một ý thức quốc gia – dân tộc, đều chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên
Đại biểu Quốc hội Việt Nam Bùi Hoài Sơn phát biểu tại hội nghị

Nhà nước Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Quốc hội Việt Nam quan tâm, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững… “Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, Việt Nam đã chủ động tham gia, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, góp phần phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trên quy mô khu vực và quốc tế”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

Tại Phiên thảo luận, Nghị sĩ của Lào cho biết, hiện Lào cũng đã có những quy định pháp luật để bảo tồn, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của đất nước (cụ thể như các ngành du lịch văn hóa, di sản văn hóa…) nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Lào và khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Hội nghị hôm nay sẽ là cơ hội để các nghị sĩ trẻ toàn cầu có thể cùng trao đổi kinh nghiệm của mình trong giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa các nước phát triển bền vững.

Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên
Nghị sĩ của Indonesia phát biểu tại hội nghị

Còn theo Nghị sĩ của Indonesia, quốc gia này có sự đa dạng văn hóa cao, với nhiều dân tộc và hàng trăm ngôn ngữ. Indonesia là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo được thống nhất trên nền tảng nguyên tắc: Thống nhất trong đa dạng. Tuy có nhiều khác biệt văn hóa, nhưng người dân Indonesia luôn có sự gắn kết, tận dụng tri thức địa phương để giúp quốc gia đạt được sự phát triển. Các mục tiêu phát triển bền vững luôn là một phần trong nền văn hóa, triết lý phát triển của người Indonesia.

Dựa trên triết lý đó, Indonesia đã nỗ lực hướng tới các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học. Những mục tiêu này liên kết chặt chẽ với nhau để mang lại hòa bình, hợp tác cho các quốc gia, khu vực. Indonesia có định hướng rõ ràng trong việc phát triển nền văn hóa, duy trì sự tự do của người dân, đề cao những giá trị văn hóa của khu vực mình. Indonesia cũng có những bộ luật thúc đẩy đa dạng văn hóa, tôn trọng văn hóa của các dân tộc, tiếp tục duy trì, phát triển, tăng cường hơn nữa sự đa dạng văn hóa này.

Nghị sĩ của Angola cũng nhấn mạnh đa dạng văn hóa là nền tảng cho xã hội toàn cầu, chúng ta cần xây dựng được môi trường phù hợp để tất cả mọi nền văn hóa đều được tôn trọng, thúc đẩy. Đây cũng chính là nền tảng cho quản trị hiệu quả ở các quốc gia, nơi Nghị viện có thể đại diện cho tất cả tiếng nói của người dân.

Văn hóa ngày càng đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên
Các đại biểu tại hội nghị

Trách nhiệm của các nghị sĩ, đặc biệt là nghị sĩ trẻ là cần thúc đẩy đa dạng văn hóa, đảm bảo những giá trị này là nền tảng của xã hội. Nghị sĩ trẻ có sự sáng tạo, có khả năng làm cầu nối giữa các nền văn hóa, hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau. Các nghị sĩ trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đa dạng và bao trùm.

Theo Nghị sĩ của Angola, trước hết, cần lắng nghe các ý kiến, mong muốn từ các cộng đồng khác nhau, thấu hiểu và đưa ra sáng kiến, chính sách phù hợp với cộng đồng. Cùng với đó, cần xây dựng các nhóm công tác đặc biệt thúc đẩy đối thoại để duy trì đa dạng văn hóa, xây dựng chiến dịch toàn diện trong vấn đề này. Ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng vai trò của giáo dục trong đảm bảo đa dạng văn hóa.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/van-hoa-ngay-cang-da-dang-nho-su-dong-gop-cua-thanh-nien-160397.html