Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an TP Hà Nội vừa hồng, vừa chuyên

Ngày 3/03/2022, Đảng ủy Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09/ NQ/ĐUCA về “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an Thành phố vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết số 09/ NQ/ĐUCA mà Đảng ủy CATP ban hành được coi là “xương sống” về xây dựng đội ngũ cán bộ cac cấp trong CATP trong thời gian tới. Chính vì thế, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP luôn xác định quan điểm thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vừa là công việc hệ trọng, vừa là trách nhiệm trực tiếp của mỗi cấp ủy trong CATP, đặc biệt đề cao vai trò của Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị.
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an TP Hà Nội vừa hồng, vừa chuyên
Thành thạo công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn là một trong những yêu cầu đề ra của Nghị quyết.

Cạnh đó, xác định cán bộ là “gốc” của mọi công việc. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định sự thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của CATP. Cùng với việc coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác, Nghị quyết xác định sự đồng bộ trên các mặt: Đánh giá, phân loại để bố trí theo năng lực, sở trường, trình độ, chuyên ngành đào tạo, qua đó phát huy đội ngũ cán bộ hiện có; kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp, từng đơn vị; tích cực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; xử lý song song giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kết hợp giữa đức và tài, trong đó đức là gốc…

Được biết, cùng với việc ban hành Nghị quyết số 09, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP cũng đã ban hành Kế hoạch tổng thể số 68, Tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong đó, xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc làm thường xuyên và những việc làm theo lộ trình… Quá trình tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09/NQ/ĐUCA, tinh thần chung phải “làm đến đâu chắc đến đó”, tránh tình trạng chủ quan, nóng vội hoặc làm hình thức, làm lấy lệ… Đặc biệt chú trọng công tác thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém, sai phạm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.

Tin tưởng chắc chắn rằng với việc ban hành Nghị quyết 09/NQ/ĐUCA, thời gian gian tới phát huy những thành quả đã đạt được, Công an TP Hà Nội sẽ xây dựng được đội ngũ lãnh đạo, các cấp chỉ huy nói riêng, toàn lực lượng Công an Thủ đô nói chung thực sự vừa hồng, vừa chuyên để sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.

PV
https://laodongthudo.vn/xay-dung-doi-ngu-lanh-dao-chi-huy-cac-cap-cong-an-tp-ha-noi-vua-hong-vua-chuyen-137572.html