Thành lập Hội đồng thẩm định các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Nhà hát Lớn Hà Nội Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức …

Thành lập Hội đồng thẩm định các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội Chi tiết

3-4.jpg

Nhà hát Lớn Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, “Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc khác có giá trị trên địa bàn Thành phố Hà Nội” gồm 17 thành viên chính thức gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên. Tùy từng trường hợp cụ thể, UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ mời thêm các chuyên gia.

Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn cho Chủ tịch UBND Thành phố trong việc thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn và các công việc theo yêu cầu của UBND Thành phố, làm việc theo nguyên tắc dân chủ và chế độ kiêm nhiệm.

Thời gian thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, tổ chức thực hiện theo Quy chế; giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc bố trí kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định./.

Phan Anh

https://nguoihanoi.com.vn/thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-cac-cong-trinh-kien-truc-co-gia-tri-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-74309.html