Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 325/UBND-VH&TT về việc tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận.

Theo đó, để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, UBND quận đề nghị các đơn vị liên quan, UBND 11 phường tổ chức thực hiện một số nội dung.
Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt
Quận Thanh Xuân tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND quận giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các phường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng tuyên truyền chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt và các nội dung có liên quan tới các tổ chức, đơn vị, hệ thống chính trị quận/phường và toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số trong chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn theo quy định.

Các phòng, ban, đơn vị và trường học trên địa bàn thuộc quận thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không tiền mặt; về chuyển đổi số trong chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các nội dung có liên quan tới cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị mình để biết, tham gia thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID và tuyên truyền về mã QR truy cập nhanh các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, giao Công an quận thực hiện tuyên truyền và cung cấp các nội dung về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các nội dung có liên quan về phòng Văn hóa và Thông tin quận để phối hợp thông tin, tuyên truyền tới Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện.

Bảo hiểm xã hội quận chủ động triển khai và thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tuyên truyền và cung cấp các nội dung thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội (hướng dẫn đăng ký hình thức nhận lương hưu qua tài khoản ATM trên ứng dụng VssID; hướng dẫn mở tài khoản online của các ngân hàng thương mại để thực hiện việc chi trả/thanh toán không dùng tiền mặt;…) về Phòng Văn hóa và Thông tin quận để phối hợp thông tin, tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn theo quy định.

Cùng với đó, giao UBND 11 phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng tuyên truyền chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt và các nội dung có liên quan tới các tổ chức, đơn vị, hệ thống chính trị phường và toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện.

UBND quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận thực hiện vận động, tuyên truyền về thực hiện thanh toán không tiền mặt; về chuyển đổi số trong chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các nội dung có liên quan tới toàn thể hội viên và nhân dân trên địa bàn để biết, tham gia thực hiện.

Công Phương