Quận Thanh Xuân: Xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến đề nghị nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và các nhiệm vụ trọng tâm của quận, gắn với thực hiện những việc mới, việc khó.

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Báo cáo của Quận ủy cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-Ctr/TU ngày 15/7/2013 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 92-KH/QU, ngày 1/8/2013 của Quận ủy Thanh Xuân, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Từ đó, góp phần quan trọng vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của quận; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền bước đầu có sự chuyển biến tích cực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, nhất là từ khi thành lập Tổ dân vận ở Tổ dân phố đã có tác dụng hiệu quả trong việc phối hợp vận động quần chúng làm tốt công tác dân vận ở khu dân cư.

Các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác tôn giáo, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là triển khai việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình mới, tạo nên không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Cùng với đó, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của quận trong những năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả; chủ động, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và các nhiệm vụ trọng tâm của quận, gắn với thực hiện những việc mới, việc khó, cần vai trò lớn của công tác dân vận để “dân vận khéo” phù hợp với từng địa phương, đơn vị như: Vận động Nhân dân hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, giải phóng mặt bằng; chỉnh trang đô thị; bảo vệ cảnh quan, môi trường sống…

Tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ chung. Ngoài ra, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã khen thưởng 7 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; 7 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/xay-dung-va-nhan-rong-cac-mo-hinh-dan-van-kheo-tren-cac-linh-vuc-160636.html